วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรัง

ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Application Cisco Webex Online Meeting เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง