สรุปผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 โดยนายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทั้ง 10 อำเภอ ในจังหวัดตรัง ออกหน่วยบริการให้กับประชาชน โดยจ่ายยาและเวชภัณฑ์สัตว์, แร่ธาตุก้อน ,ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว, แจกเอกสารบันทึกสุขภาพสัตว์,เอกสารการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ ซึงมีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 336 ราย