วันที่ 26 - 27 ส.ค. 2564 นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองตรัง

ปศุสัตว์อำเภอกันตังปศุสัตว์อำเภอนาโยง ปศุสัตว์อำเภอย่านตาขาว ปศุสัตว์อำเภอห้วยยอด และปศุสัตว์อำเภอรัษฎา ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2/2564 และเตรียมความพร้อมสำหรับต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.2/แบบ กฆ.1) ดังนี้

1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

2. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลย่านตาขาว

3. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกันตัง

4. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครตรัง

5. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้วยยอด

6. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลคลองปาง