วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้คำแนะนำผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรัง

ในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง