วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรัง

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้คำแนะนำผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรัง

วันที่ 26 - 27 ส.ค. 2564 นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองตรัง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่มโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

หมวดหมู่รอง